Huusmands Contragt

Frå 1750-åra og framover finst det mange bygselskontraktar (husmannskontraktar) frå Hallingdal. På denne tida vart det lovfesta at bønder skulle skrive kontraktar med husmennene sine. Dette er utdrag frå ein kontrakt frå 1788.

Iver Aslesen Ødegard og kona hans gjorde ein livsvarig avtale med Fingar Aslesen og Margit Endresdatter. Dei fekk eit avdelt område å bu og arbeide på. Fingar skulle bygge husa sjølv, og han fekk dele område til heim- og langstøl med Iver. Feet til husmannen skulle få beite saman med bonden sitt fe.  Fingar og kona måtte betale årleg leige og oppføre seg uklanderleg mot sjølvefolket. Når sjølvfolket døydde skulle borna deira få betaling for husmannsplassen av Iver eller arvingane hans.  


"Underskrevne Iver Aslesen Ødegaarden eller Houg kaldet, beliggende udi Wotnedahlen og Aals Præstegields Hoved Sogn i Hallingdahlen, kiendes og hermed for alle vitterlig giør,

at have med fri villie og min hustrues samtykke, bøxlet og fæstet, ligesom ieg hermed stæder, bøxler og fæster til Fingar Aslesen og hans hustrue Margit Endresdatter udi begge deres livstiid,

et mit Ejende og under bemelte min Gaard beliggende jord stykke Øvre Luten kaldet, der er af størrelse 14ten stang maal, der saaledes med sine skiælne stæder er separert neml. paa søndre side gaaer deelet fra min søels gjerdes gaard ned i alfar Vejen efter de nedsatte skiæl steene mellem min og Knud Skrindes ejendom søndre kant (...)

inden hvilken deelstæder Finger Aslesen opbygger sig fornødne huuser som til en husmands plads ernødiges, med hvilken jordstykke Øvre Luten kaldet og skal følge disse tilligelser og fornødne brugs maader og friheder saasom:

en houg at optage sig ager udi, der er beliggende sønden for min gaards huuser, hvorudi dog nu er optaget ager til 2de sættings udsæd, denne ager houg er med følgende skiælnestæder adskilt (....) endvidere og ligeledes tillades ham at bygge og oprødde sig en sætter med mig i stolpelie Docken, et ligesaa ved min lang setter Texa Stølen, og endelig skal følge og under pladsen henhøre en skovrem liggende paa nordre kant av min egen skov-rem (...)

buebette eller fæe havne bliver tilfælles med hindanden hjemme vaar og høst og om sommeren tilligemed mig i fælles mark uhinderlig

i indbemelte ejendomme bruger og beholder bemelte husmand Finger Aslesen og hans hustrue har forbundet sig at hvert aar af pladsen at betale mig eller mine arvinger udi grundleje eller avgift, nu først udi 5 aar 6 ort aarlig og siden aarlig 3 rd 2 ort som til et hvert aar af pladsen mig skal være betalt Marie Mæss tiid,

og i øvrigt opfører bemelte huusmand og hustrue sig imod mig og mine upaaklageligen i alle maader, som loven en retsindig huusmand eller leilending foreskriver.

Naar begge disse huusfolk ved døden ere afgangne, da skal jeg eller mine arvinger være forpligtet til at betale deres børn eller arvinger for hvis rydning agger-brud og huuse bygninge som paa bemelte plads med sine tillæggelser er af huusmanden bekostet og anvent, alt efter lovkyndige eedsorne mænds taxation.

Hvad bøxelen er angaaende, da er den betalt. Dets til ydermere og uryggelig efterlevelse paa begge sider, bekræftes dette under min haand og seigl, i overvær af underskrevne 2de vitterligheds vidner.

Datum Ødegaarden d. 6te febr. 1788.

Iver Aslesen (IS)
Som vitterligheds vidner
Knud Piiber    Christen Sundre."


Kjelder:


Dølaminne 1975, s. 80-82.

Fyrstehandskjelder:
Pantebok nr. 14, 15 og 16 for Hallingdal og Ringerike sorenskriveri
Kyrkjebøkene for Ål
Folketeljingane for Ål