[ Om prosjektet ]

Styringsgruppa

sitt ansvar for

H E I M B Y G D A

- ein refleks av landet og verda

er administrasjon under prosjektperioden,
- ha det administrative og økonomiske ansvaret for prosjektet
- halde seg løpande orientert om arbeidet og evaluere det
- vurdere moglege instansar å søkje om støtte frå til prosjektet, utanom det som alt er gjort

godkjenning av nettstaden,
- godkjenne prosjektleiar sine forslag til nettsider
- vurdere tilbod frå ulike netthotell og gjera eit val

og etterarbeid
- arbeide for eit kvalitativt forsvarleg vedlikehald av nettstaden etter prosjektperioden
- arbeide med tanke på vidareutvikling av prosjektet


Godkjend av styringsgruppa i møte 30.8.00.